تيروئيد ومتابوليسم بدن خود را تست كنيد :

براى انجام اين تست فقط نياز به يك تب سنج براى اندازگيرى #دماى #بدن خود داريد

به اين صورت كه بعد از ميل كردن هر وعده اصلى غذايى دماى بدن خود را به كمك تب سنج اندازه گيرى كنيد و اين اندازه گيرى را تا ٣ روز انجام دهيد

(يا به زبان ديگر ٩ بار در مجموع اندازه گيرى انجام دهيد ( ٣ بار در روز به مدت ٣ روز

اگر ميانگين تمامى اندازه گيرى ها كمتر و يا مساوى ٣٦/٥ باشد #متابوليسم بدن شما كم بوده و مى تواند يكى از علايم كم كارى #تيروئيد باشد

كه باعث بوجود آمد اضافه وزن و #چربى مى شود  پس اگر به اصطلاح آب مى خوريد و چاق مى شويد اين تست را حتما انجام دهيد و نتيجه آن را به ما اطلاع دهيد تا كمكتان كنيم

 

An effective and simple way to know if your#thyroid is functioning well is to take your body’s #temperature with a glass thermometer. The temperature should be taken at least 3 times throughout the day, and at least 1 hour after having eaten. You could do this for three days (9 measurements) and then your

results should be averaged to find out your average body temperature. If the average temperature is equal to or less than 97.8 F or equal to or less than 36.5 C, there are

problems with your thyroid. If your body”s temperature is low you will also have a “slow metabolism”. So taking your temperature serves as a way to find out if you have a “slow #metabolism” or a normal one.